Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyPowrót

Nauczanie domowe.

16 Września 2022 godz: 11:47:08

 

Edukacja domowa.

 Od 29 kwietnia 2020 r., do wydania decyzji przez dyrektora szkoły w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczania domowego), nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko wydaje zezwolenie w tej sprawie na wniosek rodziców (przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego),

  Stanowisko MEN w sprawie nauczania domowego PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo oświatowe1 obowiązek szkolny/nauki może być realizowany poza szkołą, w ramach tzw. edukacji domowej. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. Zezwolenie, o którym mowa, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego2.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-193, na podstawie przepisu § 13 pkt 16 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe tj. do wniosku o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie dołącza się opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczy to wniosków składanych przez rodziców uczniów w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.

W aktualnym stanie prawnym nie stosuje się przepisów dotyczących dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację, od roku szkolnego 2020/2021, obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1 Art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 2 Art. 37 ust. 2 ww. ustawy

 3 Dz. U. z 2020 r. poz. 492 i poz. 781

 jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

– oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

– zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm