Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyPowrót

Procedury bezpieczeństwa COVID-19 w PP-P w Moragu

07 Września 2020 godz: 09:29:16

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 7 z dnia 08.05.2020 roku.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MORĄGU

 

Celem wdrożenia Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu jest określenie warunków bezpiecznej pracy oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Do przestrzegania procedury zobowiązani są dyrektor i wszyscy pracownicy Zespołu Placówek Pedagogicznych oraz klienci w takim zakresie, w jakim jest to im dedykowane.

 

I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

1.Organizowanie stanowisk w Poradni z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami:

- stanowiska pracy stałej – odległość pomiędzy pracownikami - 1,5 m;

- niestacjonarne stanowiska pracy – odległość pomiędzy pracownikami - 2 m.

2. Wyposażenie pracowników w podstawowe środki ochrony osobistej;

- rękawice lub płyn dezynfekujący do rąk na bazie alkoholu o stężeniu min. 60-72 %;

- maseczka wielokrotnego użytku, o którą pracownik zadba we własnym zakresie;

 - przyłbica.

3. Umieszczenie w pobliżu wejścia do poradni oraz w toaletach w widocznych miejscach ogólnodostępnych dla pracowników i klientów dozowników środków odkażających i ich regularne napełnianie.

4. Zapewnienie regularnego oczyszczania i dezynfekcji obszarów często używanych, w tym powierzchni dotykowych:

 – biurek, stołów, krzeseł, klamek, włączników światła, poręczy, dozowników mydła i innych przedmiotów (telefonów, klawiatury, wyposażenia dydaktycznego, pomocy do badań i terapii);

- powierzchni płaskich we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach, w tym wyposażenia;

- pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

5. Ograniczenie kontaktu z klientami do minimum, niezbędnego w zakresie prowadzonych badań i terapii:

- wyeliminowanie dostępu nieupoważnionych osób do pomieszczeń Poradni;

- kontakt za pomocą urządzeń teleinformatycznych, w tym telefonu lub poczty elektronicznej.

6. Wprowadzenie zmianowości w organizacji pracy, by ograniczyć ilość pracowników i klientów przebywających jednocześnie na terenie placówki; jedna para diagnostów przyjmuje jedno dziecko w tym samym dniu.

7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych w danym czasie (np. pokój nauczycielski), zachowanie bezpiecznej odległości oraz przebywanie w maseczce lub przyłbicy.

8. Umawianie badań z wyprzedzeniem tygodniowym. Podczas kontaktu telefonicznego wstępną ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka i rodziny przeprowadza pracownik sekretariatu (załącznik nr 1).

9. W przypadku niektórych zadań niewymagających fizycznej obecności dzieci, młodzieży
w siedzibie placówki, praca może zostać zorganizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie MEN – Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. (DWKI-WSPE-515.66.2020.MŻ).

10. Wyznaczenie na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu:

a)         strefy obsługi nr 1. Jest to miejsce po przekroczeniu drzwi wejściowych ograniczone żółtą taśmą BHP,  gdzie znajdują się na ścianie komunikaty i instrukcje dot. zasad sanitarnych oraz wskazania dla rodziców, płyn do dezynfekcji rąk. Miejsce to może również służyć do wydawania dokumentów.

b)         strefy dezynfekcji nr 2, którą stanowią  sanitariaty. Klienci są zobowiązani do umycia i zdezynfekowania rąk zgodnie z zamieszczoną instrukcją. 

c)         strefy oczekiwania nr 3, którą stanowią wyznaczone miejsca w korytarzu.

11. Prowadzenie systematycznych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła i w pomieszczeniach do badań, terapii, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

12. Umożliwienie pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownikom w wieku powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawnym, w tym także innym pracownikom przebywającym                             w gabinetach placówki.

Zadania do realizacji zdalnej powinny wcześniej zostać zgłoszone do dyrektora.

 

II. Prawa i podstawowe obowiązki pracownika

 

1. Przed podjęciem pracy każdy pracownik zobowiązany jest::

- sprawdzić temperaturę ciała, w przypadku podwyższonej temperatury lub zauważenia innych objawów wskazujących na koronawirusa (duszność, kaszel) nie przychodzić do pracy. Bezzwłocznie poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną Dyrektora oraz najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną;

- dezynfekować dłonie po wejściu do lokalu Poradni;

- odstąpić od witania współpracowników uściskiem, np. dłoni;

- pobrać środki ochrony zabezpieczające przed działaniem koronawirusa w chwili przystąpienia do pracy;

- przeprowadzić ankietę z rodzicem dzień przed badaniem i w dniu badania na temat stanu zdrowia i zagrożenia COVID-19 i podjąć decyzję o kontynuowaniu lub zaniechaniu badań lub terapii (Załącznik nr 1);

- poinformować rodzica przed ustalonym terminem spotkania o zasadach diagnozy oraz obowiązujących procedurach bezpieczeństwa i uzyskać zgodę na przeprowadzenie badania  w ustalonych warunkach (Załącznik nr 1).

 

2. Podczas pracy należy:

a) stosować środki ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem:

- używać jednorazowych rękawic lub płynu do dezynfekcji rąk;

- używać masek ochronnych lub osłon twarzy w kontakcie z dzieckiem lub/i jego opiekunem;

- w miejscach ogólnodostępnych w placówce przebywać w maseczce lub przyłbicy;

b) przestrzegać wymogów w zakresie zachowania bezpiecznej pracy:

- nie dotykać okolic nosa i ust;

- myć i dezynfekować ręce;

c) na stanowisku pracy:

- zachować bezpieczną odległość podczas indywidualnego kontaktu z dzieckiem lub rodzicem. Pracownicy, których czynności zawodowe wymagają bezpośredniego kontaktu z ciałem dziecka powinni zastosować metody niewymagające tego kontaktu. W przypadku braku takiej możliwości należy pracować z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy optymalnym zabezpieczeniu swojego ciała;

- oczyszczać i dezynfekować (po każdym badaniu lub terapii dziecka) powierzchnie stołów, krzeseł, biurka, użyte pomoce dydaktyczne (w miarę dostępności poprosić o wykonanie tych czynności pracownika obsługi);

- od zakończenia dezynfekcji zachować rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku;

- przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby nie narażać na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji;

- wyeliminować pomoce do badań i terapii, których dezynfekcja jest utrudniona lub niemożliwa.

 

3. Po zakończonej pracy należy:

- oczyścić i zdezynfekować środki ochrony własnej (maski, przyłbice);

- udostępnić gabinet pracownikowi obsługi celem mycia i dezynfekcji.

 

III. Prawa i obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych korzystających z usług Poradni w Morągu

 

Przed wizytą w Poradni:

 1. Pracownik sekretariatu wstępnie kwalifikuje dziecko na badanie na podstawie rozmowy telefonicznej, w trakcie której:

  - wypełnia ankietę kwalifikacyjną nt. stanu zdrowia rodziny (Załącznik nr 1);

  - wyznacza termin badań;

  - informuje o procedurach obowiązujących w Poradni.

 2. Niewyrażenie zgody przez Rodzica na warunki badania, terapii, konsultacji i zastosowania środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na w/w formę wsparcia.

 3. Rodzic/opiekun prawny w dniu wizyty w Poradni jest zobowiązany do zbadania temperatury ciała sobie i dziecku. Jeżeli dziecko lub rodzic/opiekun prawny ma objawy infekcji (np. podwyższona temperatura – powyżej 37,5 stopni, kaszel, katar i duszności) należy odwołać wizytę drogą telefoniczną (numer 89 757 2011) lub elektroniczną (e-mail poradni: pppmorag@poczta.fm). Do placówki przychodzą osoby bez objawów chorobowych (j.w.)

 4. Rodzic/opiekun zapewnia sobie i dziecku powyżej 4 roku życia indywidualną osłonę nosa, ust i rąk (maseczka, przyłbica).

 5. Rodzic przynosi wytwory pracy dziecka (np. zeszyty przedmiotowe) oraz niezbędną dokumentację. Nie zabiera zbędnych przedmiotów, typu: pluszaki, inne zabawki.

 6. Rodzic dziecka z objawami alergii jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie.

 7. Dziecko powinno być po posiłku i posiadać coś do picia w związku z tym, że proces diagnostyczny trwa około 3-4 h.

 8. Dziecko przyprowadza do Poradni jedna osoba dorosła najwyżej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Po przybyciu do Poradni:

 1. Rodzic / opiekun prawny zgłasza się do Poradni o wyznaczonej godzinie. Postępuje zgodnie z wytycznymi: po wejściu do placówki klienci myją i dezynfekują ręce.

 2. Rodzic / opiekun prawny udaje się z dzieckiem do wyznaczonego gabinetu wyposażony we własną maseczkę/przyłbicę.

 3. Rodzic / opiekun prawny przed rozpoczęciem badań lub terapii ma obowiązek wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia i zagrożenia COVID-19 oraz zgodę na przeprowadzenie badania lub terapii (Załącznik nr 1).

 4. W przypadku podejrzenia podwyższonej temperatury u dziecka lub rodzica/opiekuna pracownik może dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym (nie może ona być wyższa niż 37,5 stopnia).

 5. Rodzic/opiekun dziecka, które wymaga jego obecności, może pozostać w gabinecie podczas badania lub terapii pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu oraz zastosowania osłony nosa i ust (decyzję podejmuje diagnosta/terapeuta po konsultacji z rodzicem/opiekunem prawnym).

 6. Po wejściu dziecka do gabinetu wskazane jest by rodzic/opiekun opuścił lokal poradni i odebrał dziecko po zakończonym badaniu/terapii.

 7. Osoby oczekujące na dziecko, przebywające w korytarzu są zobowiązane do zachowania 2 metrowego dystansu, ograniczenia do minimum poruszania się po budynku oraz stosowania środków ochrony nosa i ust.

 8. Po zakończonym procesie diagnostycznym/terapii rodzic/opiekun prawny z dzieckiem bezzwłocznie opuszcza budynek Poradni.

 

 1. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, temperatura ciała powyżej 37,5 stopni, klient zostaje odesłany do domu, a pracownik sekretariatu powiadamia służby o podejrzeniu zakażenia i zgłasza incydent Dyrektorowi placówki.

 2. Klient jest poinstruowany o konieczności jak najszybszego telefonicznego poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 3. Pracownik obsługi przeprowadza rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe.

 4. Pracownik sekretariatu ustala listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał klient i przekazuje zalecenie stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie klientów, powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie i przekazuje pozostałym pracownikom otrzymane instrukcje i polecenia. 

 1. UWAGI KOŃCOWE 

Pracownik, który nie ma objawów infekcji układu oddechowego, ale miał bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie COVID-19, tj. pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą (współmieszkaniec, współpracownik) lub w kontakcie mniejszym niż 2 metry przez 15 minut (prowadzenie rozmowy), powinien niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie ( 89 646 08 70) i pozostawać przez co najmniej 14 dni w domu, o czym powinien poinformować pracodawcę.

 Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 Procedura została opracowana w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie (pismo znak: HDiM.4011.3.8.2020 z dnia 5.05.2020r.)

Opracowali:

Małgorzata Wojciechowska

specjalista ds. BHP

 

Zespół pracowników

Miś Dorota – pedagog

 

Agnieszka Rutkowska

Neurologopeda

 

Eugeniusz Kulawiak

psycholog, wicedyrektor ZSZiOiPP-P

 

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm