Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPliki do pobraniaPracownicyZasady współpracy z placówkami

25 Października 2023 godz: 11:32:51

PROPOZYCJE ZASAD WSPÓŁPRACY 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W MORĄGU

Z PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199 ze zm. z 2017 r. poz. 1647)

2.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 ze zm. z 2022 r. poz. 1593)

3.Rozporządzenie MEN z dnia 14września 2017 r. w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743)

 

Cel główny:

Usprawnienie współpracy między poradnią i przedszkolami, szkołami i placówkami mającymi siedzibę na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

 

Cele szczegółowe:

-          nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oraz pracownicy poradni znają swoje kompetencje;

-          udzielają skutecznie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-          podejmują wspólne działania w sprawach edukacji i wychowania dzieci i wspierają się wzajemnie.

 

PROPOZYCJE ZADAŃ

REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI I PORADNIĘ

W RAMACH WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY:

 

1)      Działania realizowane przez pracowników PORADNI:

 • przedstawienie propozycji zasad współpracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami placówek;
 • udostępnienie oferty programowej na rok szkolny 2023/2024;
 • dokonanie analizy zapotrzebowania na określone formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz określenie możliwości przeprowadzenia wybranych zajęć w placówkach (z uwzględnieniem zasobów kadrowych poradni);
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci
  i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu - według kolejności zgłoszeń na wniosek rodziców dziecka, w szczególnych przypadkach poza kolejnością;
 • diagnozowanie dzieci lub uczniów na wniosek dyrektora placówki i określanie sposobu rozwiązania problemu, jeśli efekty dotychczas udzielonej pomocy psychologiczno–pedagogicznej w placówce nie są wystarczające;
 • zwracanie się do dyrektora przedszkola, szkoły, placówki o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów na potrzeby prowadzonej diagnozy
  i wydawanych dokumentów (opinia i orzeczenie) w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub ucznia;
 • wydawanie opinii lub orzeczenia na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka lub ucznia;
 • we współpracy z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami oraz rodzicami przeprowadzanie analizy funkcjonowania dziecka lub ucznia uwzględniającej efekty dotychczas udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy osób w przypadku których zachodzi konieczność wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżce kształcenia);
 • prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych na terenie placówek dla rodziców lub nauczycieli zgodnie ze zgłoszonymi przez przedszkola i szkoły potrzebami i ustalonym harmonogramem;
 • w szczególnych przypadkach prowadzenie obserwacji dziecka lub ucznia na terenie placówki na pisemny wniosek przedszkola lub szkoły i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, a także na wniosek rodzica/opiekuna (po uzgodnieniu z przedstawicielem placówki);
 • udzielanie zgłaszającym się nauczycielom, rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka lub ucznia porad i konsultacji w sprawach edukacyjnych i wychowawczych;
 • prowadzenie na terenie placówek przesiewowych badań wzroku, słuchu zgodnie z potrzebami;
 • wspieranie placówek w pracy z dziećmi lub uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • w szczególnych sytuacjach (na wniosek dyrektora lub nauczyciela, pedagoga, psychologa) prowadzenie działań z zakresu interwencji kryzysowej;
 • uczestniczenie na pisemny wniosek dyrektora placówki i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych
  w zespołach opracowujących wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny lub indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu szczególnych uzdolnień oraz pracy z uczniem zdolnym;
 • kontynuowanie w roku szkolnym 2023/2024 sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych;
 • prowadzenie na terenie placówek grupowych badań zawodoznawczych oraz indywidualnych konsultacji dotyczących wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia
  i kariery zawodowej dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych;
 • udzielanie pomocy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2)   Działania realizowane przez pracowników PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ i PLACÓWEK:

 • uczestniczenie przedstawiciela placówki w spotkaniach organizowanych przez poradnię;
 • przedstawienie na piśmie zapotrzebowania na określone formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024;
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności
  w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;
 • realizowanie zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu;
 • współpraca z poradnią oraz rodzicami dziecka w przeprowadzeniu analizy funkcjonowania dziecka uwzględniającej efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy dzieci w przypadku których zachodzi konieczność wydania opinii
  o zindywidualizowanej ścieżce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżce kształcenia);
 • występowanie dyrektora placówki do poradni, za zgodą rodziców dziecka, z wnioskiem
  o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka w przypadku, gdy mimo udzielanej podopiecznemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa jego funkcjonowania;
 • wydawanie opinii przez nauczycieli lub specjalistów o funkcjonowaniu dziecka w placówce na potrzeby diagnozy  przeprowadzanej w poradni;
 • wyznaczenie przez dyrektora placówki, nauczyciela lub pomocy nauczyciela/specjalisty pracującego z dzieckiem do uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zespołu Orzekającego (na wniosek przewodniczącego Zespołu i za zgodą rodzica dziecka);
 • organizowanie na terenie placówki różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży;
 • w sytuacjach trudnych korzystanie z pomocy zewnętrznej (np. pracowników poradni);
 • w szczególnych przypadkach zgłaszanie do poradni, za zgodą rodziców, wniosku o obserwację dziecka lub ucznia na terenie placówki;
 • informowanie rodziców o zasadach i możliwościach korzystania ze specjalistycznej pomocy
  w poradni;
 • zapewnianie odpowiednich warunków do przeprowadzenia przezpracowników poradni przesiewowych badań wzroku, słuchu na terenie placówki zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem;
 • umożliwienie pracownikom poradni realizacji działań informacyjno–szkoleniowych skierowanych do rodziców i nauczycieli zgodnie ustalonym harmonogramem;
 • w szczególnych przypadkach występowanie do dyrektora poradni o przeprowadzenie interwencji kryzysowej;
 • udział specjalistów pracujących w placówkach w sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych;
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3)      Zespoły zadaniowe do współpracy z placówkami:

Zespół do współpracy z przedszkolami

Elżbieta Alniewicz – psycholog, lider zespołu

Dorota Miś – oligofrenopedagog

Agnieszka Rutkowska - neurologopeda

Ewa Klimbejn - logopeda

 

Zespół ds. współpracy ze szkołami podstawowymi

Joanna Kłosińska – pedagog, lider zespołu

Lidia Sekular – pedagog

Czarnecka Ewelina – psycholog

Ewa Kołodziej - neurologopeda

 

Zespół ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi:

Kamila Wołejko – psycholog, lider zespołu

Eugeniusz Kulawiak – psycholog

Magdalena Krawczak - psycholog

 

Zespół ds. współpracy z placówkami specjalnymi

Ewelina Czarnecka – psycholog; lider zespołu

Ewa Kołodziej – neurologopedia

Jerzy Adamowicz – pedagog

Joanna Kłosińska - pedagog

 

Zespół do współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ds.   

            wspierania rodzin zastępczych i adopcyjnych (współpraca z PCPR).

Eugeniusz Kulawiak – psycholog, lider zespołu

Dorota Miś – pedagog

Kamila Wołejko – psycholog

Elżbieta Alniewicz - psycholog

 

 

4)      Dane niezbędne do zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia w formie pisemnej drogą mailową lub tradycyjną korespondencją:

 

Lp.

Temat do realizacji

Odbiorcy

Przybliżony termin realizacji

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania

w przedszkolu

Telefon kontaktowy

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

5)      Zadania do realizacji wykraczające poza przedstawioną ofertę zajęć, a wynikające z aktualnych potrzeb placówki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

6)      Inne uwagi dotyczące planowania wzajemnej współpracy w roku szkolnym 2023/2024.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

7)      Dane kontaktowe:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

ul. Kujawska 1, 14-300 Morąg

Adres poradni: Leśna 6, 14-300 Morąg

Tel.: 89 757 20 11, 502 740 813

e-mail: pppmorag@poczta.fm

www.pppmorag.com.pl

 

 

 

 

…………………………………………                   ………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                      (podpis dyrektora placówki)

 

 

EKul

do góry

Strona GłównaOfertaTeren działaniaKontaktStartDoradztwo edukacyjno zawodoweDeklaracja dostępnościPracownicy

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm