Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaPracownicyRejon działaniaKontaktPliki do pobraniaStartOferta

12 Stycznia 2016 godz: 14:14:50

Oferujemy pomoc w zakresie:
 • Zaburzeń rozwojowych dzieci do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej;
 • Problemów związanych z nauką szkolną dzieci i młodzieży;
 • Profilaktyki i promocji zdrowia;
 • Orientacji szkolnej, doradztwa zawodowego;
 • Zaburzeń rozwoju mowy.
 • Pomocw sprawach rodzinnych 
Prowadzimy diagnozę w zakresie:
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat;
 • Ogólnych problemów w nauce lub specyficznych trudności w uczeniu się;
 • Zaburzeń zachowania;
 • Problemów wychowawczych;
 • Wad i zaburzeń mowy;
 • Określania możliwości intelektualnych.
Prowadzimy terapię:
 • Pedagogiczną, w tym pracę z dzieckiem dyslektycznym i zespół korekcyjno kompensacyjny;
 • Terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi  w tym emocjonalnymi;
 • Dzieci z wadami wymowy i opóźnieniami w rozwoju mowy;
 • Dzieci i młodzieży z problemami w funkcjonowaniu w rodzinie i szkole.
 • Terapię biofeedback
 • Terapię SI (integracji sensorycznej)
Prowadzimy warsztaty:
 • Techniki efektywnego uczenia się;
 • Antystresowe i relaksacyjne;
 • Umiejętności wychowawczych dla rdziców;
 • Integracyjne dla dzieci i młodzieży;
 • Myślenia twórczego i technik uczenia się;
 • Gimnastyki mózgu.
Prowadzimy doradztwo w zakresie:
 • Pomoc w rozpoznaniu uzdolnień ogólnych i kierunkowych (specjalnych);
 • Udzielaly pomocy w wyborze zawodu i szkoły;
 • Planowania kariery zawodowej;
 • Prowadzimy terapię indywidualną dla uczniów z uzaleznieiami w tym społecznymi;
Ponadto proponujemy:
 • Pomoc nauczycielom w konstruowaniu i realizacji szkolnego programu profilaktycznego;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkołach; 
 • Udział pracowników poradni w zebraniach z rodzicami;
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku dla dzieci i młodzieży.

 

SZCEGÓŁOWA  O F E R T A   P O R A D N I   W   M O R Ą G U

Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2019/20

 

Lp.

Temat (problem)

Forma zajęć

Odbiorcy

Uwagi o realizacji

Prowadzący

1.

 

Badanie przesiewowe (komputerowe) słuchu na terenie placówek

Badanie przesiewowe

W każdym wieku.

wg. potrzeb

wyciszona sala,

Agnieszka Rutkowska

Iwona Dziewulska

2.

Badanie przesiewowe (komputerowe) wzroku na terenie placówek

Badanie przesiewowe

W każdym wieku.

wg. potrzeb

 

Agnieszka Rutkowska

 

3.

Diagnoza logopedyczna

Badanie indywidualne

W każdym wieku.

wg. potrzeb

 

Agnieszka Rutkowska

 

4.

Zajęcia dla dzieci w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem zespołem Aspergera

 

Warsztaty

Dzieci w wieku przedszkolnym            i szkolnym.

1x m-c

120 min.

Agnieszka Rutkowska

 

5.

Zajęcia dla dzieci w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem zespołem Aspergera

 

Warsztaty

Dzieci przedszkolne        i uczniowie

szkół podstawowych.

2x60min.

Dorota Miś

 

6.

Mój kolega ma autyzm

Warsztaty

Uczniowie szkół podstawowych.

2x45 min

Dorota Miś

 

7.

Przesiewowe badania wzroku i słuchu na terenie placówek

Badania

Dzieci 5 i 6-cioletnie.

wg. potrzeb

 

Dorota Miś

 

8.

Internet bez hejtu

warsztaty

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

90 min.

Dorota Miś

9.

„Chronimy dzieci” zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego

warsztaty

Dzieci przedszkolne oraz klas I-III

 

Cykl zajęć

5x40 min

Dorota Miś

10.

3…2…1… Internet

Zajęcia dotyczące korzystania z internetu oraz  związanych z tym zasad bezpieczeństwa.

warsztaty

Uczniowie klas IV-VI

 

 

2x45 min

Dorota Miś

11.

BHP użytkownika mediów elektronicznych (cyberprzemoc, uzależnienie od mediów, gry komputerowe, fonoholizm).

Prelekcja z elementami warsztatu

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

 

 

Czas trwania do uzgodnienia

Dorota Miś

Elżbieta Ruta

12.

„Prozdrowotne zachowania i racjonalne odżywianie dla dzieci i ich rodziców”

Warsztaty, prezentacja multimedialna

 

3 x 1 godz.

Kamila Wołejko

 

13.

„ Heltu nie promuje !!!”

wykład, prezentacja multimedialna

 

2 godziny

Kamila Wołejko

 

14.

„Rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się               i kształtowanie motywacji do nauki”

 

Warsztaty.

 

 

Uczniowie

szkoły podstawowej

kl. VI-VIII.

2godz.

 

 

Joanna Kłosińska

15.

,,Techniki uczenia się”

 

Warsztaty.

 

Uczniowie

szkoły podstawowej

kl. IV-V.

2godz.

 

Joanna Kłosińska

16.

,, Kształtowanie umiejętności komunikacji, tolerancji                i współpracy w grupie .”

Warsztaty.

 

Uczniowie

szkoły podstawowej kl. IV-VIII.

2godz.

 

Joanna Kłosińska

17.

,,Myślenie twórcze”

Warsztaty

Uczniowie

szkoły podstawowej kl. IV - V

10 spotkań                 na terenie poradni

Joanna Kłosińska

18.

,,Jak radzić sobie ze stresem?”

Warsztaty

Uczniowie

szkoły podstawowej      kl. IV - VIII

2godz.

 

Joanna Kłosińska

19.

Badania wzroku i słuchu

 

Badania.

Uczniowie szkół podstawowych

wg potrzeb

Joanna Kłosińska

20.

„Rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się               i kształtowanie motywacji do nauki”

 

 

Warsztaty.

Uczniowie szkoły podstawowej

kl. VI-VIII.

2godz.

 

 

Lidia Sekular

21.

,, Kształtowanie umiejętności komunikacji, tolerancji                i współpracy w grupie .”

Warsztaty.

 

Uczniowie

szkoły podstawowej kl. IV-VIII.

2godz.

 

Lidia Sekular

22.

,,Myślenie twórcze”

Warsztaty

Uczniowie

szkoły podstawowej kl. IV - V

10 spotkań                 na terenie poradni

Lidia Sekular

23.

Terapia pedagogiczna

Terapia na terenie poradni na prośbę rodziców.

Uczniowie szkół podstawowych.

60-min.                       na terenie poradni

Lidia Sekular

24.

Terapia” Instrumental Enrichment”

 

 

Terapia na terenie poradni na zgłoszenie rodziców

Uczniowie szkół podstawowych

60min.                       na terenie poradni

Lidia Sekular

25.

Badania wzroku i słuchu

 

badania

Uczniowie szkół podstawowych

Wg potrzeb

Lidia Sekular

26.

DORADZTWO ZAWODOWE: badania zawodoznawcze uzdolnień specjalnych i zainteresowań.

Zajęcia warsztatowe, testy

Kl. VII i VII oraz kl. III gimnazjum

2 godziny lekcyjne

+ indywidualne rozmowy na terenie szkoły

Eugeniusz Kulawiak

27.

PUNKT konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego.

Porady indywidualne i zespołowe

Klasy VII, VIII, IIIgimn,

Praca indywidualna

Halina Pasternacka, Eugeniusz Kulawiak

 

28.

Interwencje w kryzysie

Działania zależne od potrzeb

Wszystkie typy szkół,

Praca indywidualna       i z grupą.

Eugeniusz Kulawiak,

Zespół psychologów      i pedagogów

29.

Depresja u nastolatków

warsztaty

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Czas trwania zajęć – 2 x 45 min

Agata Niewińska

30.

Współpraca w grupie

warsztaty

Uczniowie klas IV-V, SP

Czas trwania zajęć –  2 x 45 min

Agata Niewińska

31.

Jak radzić sobie z przemocą?

warsztaty

Uczniowie klas IV-VIII

Czas trwania zajęć –  45 min

Agata Niewińska

32.

Uzależnienia (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, internet, telefon)

warsztaty

Uczniowie klas VII-VIII

Czas trwania zajęć –  6 x 45 min

Agata Niewińska

33.

Odkrywanie kreatywności.

warsztaty

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

45 min.

Elżbieta Ruta

34.

Jak sobie radzić z agresją w sieci?

warsztaty

Uczniowie klas V-VII

45 min.

Elżbieta Ruta

35.

Dlaczego złość jest nam potrzebna?

warsztaty

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych

90 min

Elżbieta Ruta

36.

Dlaczego strach jest nam potrzebny?

warsztaty

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych

90 min

Elżbieta Ruta

37.

Mój kolega ma autyzm/zespół Aspergera.

warsztaty

Uczniowie szkół podstawowych

2x45 min

Natalia Szymkowiak

38.

Stop pornografii

warsztaty

Rodzice dzieci szkół podstawowych

2x45

1x45

Natalia Szymkowiak

29.

Mój niepełnosprawny kolega

Warsztaty, prezentacja multimedialna

 

Uczniowie szkół podstawowych

1 x 45 min

Ewelina Czarnecka

40.

„Spotkania z Tosią”- zajęcia psychoedukacyjne dotyczące sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 

Warsztaty

Uczniowie szkół podstawowych przedszkoli

2 x 45 min (2 godziny lekcyjne)

Ewelina Czarnecka

 

 S Z C E G Ó Ł O W A   O F E R T A   D L A  N A U C Z Y C I E L I 

Propozycja zagadnień na spotkania z radami pedagogicznymi w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2019/20

Lp.

Temat

Rodzaj zajęć

Odbiorcy

Prowadzący

Ilość godzin

1.

Specyfika funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu.

Prelekcja z elementami warsztatu.

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

D. Miś

45min.

2.

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole (lub przedszkolu).

Prelekcja

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

D. Miś

45min.

3.

Model TROSKA i PREiS w diagnozie funkcjonowania emocjonalno – społecznego ucznia.

Warsztaty

Nauczyciele szkół podstawowych (klasy IV-VI)

D. Miś

4x45

4.

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu/szkole

warsztaty lub konsultacje indywidualne

Nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych

D. Miś

3x45

5.

Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju oraz arkusza obserwacji dziecka

warsztaty lub konsultacje indywidualne

Nauczyciele prowadzący zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

D. Miś

2x45

6.

Podstawowe założenia metody symultaniczno – sekwencyjnej, jako metody wczesnej nauki czytania dzieci od 3-go roku życia

Prelekcja

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych

D. Miś

1x45min.

7.

Uczeń z dysleksją w szkole

Prelekcja

Nauczyciele szkół podstawowych

D. Miś

2x45

8.

,,Interpretacja orzeczeń i opinii wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną”

 

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych I średnich.

Joanna Kłosińska

1 godz.

9.

,,Twórcze myślenie ”

Warsztaty.

Nauczyciele szkół podstawowych.

Joanna Kłosińska

2 godz.

 

 

,,Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”

Prelekcja połączonaz prezentacją multimedialną

Nauczyciele szkół podstawowych.

Joanna Kłosińska

2 godz.

10.

,,Myślenie Twórcze”

 

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną i warsztatami.

Nauczyciele szkół podstawowych

Lidia Sekular

2 godz.

 

11.

„Terapia InstrumentalEnrichment w pracy
z dziećmi– co to jest

Prelekcja połączon z prezentacją multimedialną.

Nauczyciele szkół podstawowych

Lidia Sekular

1 godz.

 

13.

Nauczyciel współorganizujący nauczanie w szkole. Przepisy prawne i rozwiązania praktyczne

Prelekcja z prezentacją. Dyskusja. poszukiwanie rozwiązań.

Szkoły podstawowe.

Eugeniusz Kulawiak

45-60 minut

14.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Prelekcja z prezentacją

Szkoły podstawowe

Eugeniusz Kulawiak

45-60 minut

15.

Mnemotechniki – jak poprowadzić lekcję z uczniami?

prezentacja multimedialna

 

Agata Niewińska

Czas trwania zajęć – 45 min

 

 S Z C E G Ó Ł O W A   O F E R T A   D L A   R O D Z I C Ó W

Propozycja zagadnień na spotkania z rodzicami w szkołach w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Temat (problem)

Forma zajęć

Odbiorcy

Uwagi o realizacji

Prowadzący

1.

 

„Dzieci w sieci”- urządzenia mobilne szansą czy zagrożeniem w rozwoju

Prelekcja      

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola oraz klas I-III SP

45 min

 

 

Agnieszka

Rutkowska

2.

Czy przedszkolak jest gotowy do szkoły?

Prelekcja

Rodzice sześciolatków

45min.

 

3.

Rozwój psychomotoryczny dziecka 3, 4 letniego

Prelekcja

Rodzice dzieci 3-4 letnich

1 x 60 min

Dorota Miś

4.

Mądra miłość. Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Prelekcja

Rodzice dzieci przedszkolnych i szkół podstaowwych

1 x 60 min

Dorota Miś

5.

Postawy rodzicielskie – rodzina szansą rozwoju dla osobowości dziecka.

Prelekcja

Rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej

2x45min.

Dorota Miś

6.

Jak przygotować dziecko do nauki w klasie 4?

Prelekcja

Rodzice dzieci klas III szkoły podstawowej

45min.

Dorota Miś

7.

Szkoła dla rodziców i wychowawców    cz.I

warsztaty

Rodzice przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej

10x4godz.

Dorota Miś

8.

Zamiast klapsów: jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

 

prelekcja

Rodzice dzieci przedszkolnych

 

1x45 min.

 

Dorota Miś

9.

Każdy może być dobrym rodzicem

 

 

warsztaty

Rodzice dzieci przedszkolnych

2godz.

Dorota Miś

10.

„Mały terrorysta”, czyli o dziecięcych atakach złości

 

warsztaty

Rodzice dzieci 2-3 letnich  

2 godz.

 

Dorota Miś

11.

Mamo, tato pobawmy się!

2 godz.

 

Warsztaty na terenie poradni (rodzice i dzieci)

Rodzice małych dzieci

2 godz.

Dorota Miś

12.

Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka

 

Warsztaty

Rodzice dzieci przedszkolnych

 

2 godz.

Dorota Miś

13.

„Dzieci w sieci” – urządzenia mobilne szansą czy zagrożeniem dla rozwoju dziecka?

prelekcja

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola oraz klas I-III SP

45 min.

Dorota Miś

14.

Uwaga, fonoholizm!

prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstaowych

45 min

Dorota Miś

15.

,,Interpretacja orzeczeń i opinii wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną”

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

Rodzice dzieci           przedszkolnych, szkół podstawowych                 i średnich.

1 godz.

Joanna Kłosińska

 

,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”

 

Warsztaty.

Rodzice dzieci           szkół podstawowych.

40 godz.

 

Joanna Kłosińska

 

,,Twórcze myślenie”

 

 

Prelekcja połączona

z prezentacją multimedialną       

 i ćwiczeniami.

Rodzice dzieci           szkół podstawowych.

1 godz.

Joanna Kłosińska

 

,,Jak pomóc dziecku w nauce?”

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

Rodzice dzieci szkół podstawowych.

1 godz.

Joanna Kłosińska

16.

,,Recepta na dobre czytanie i pisanie”

 

.

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

Rodzice dzieci szkół podstawowych

(kl. I –IV)

1 godz.

Joanna Kłosińska

17.

„Terapia InstrumentalEnrichment w pracy
z dziećmi– co to jest?”

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

Rodzice dzieci szkół podstawowych.

1 godz.

Lidia Sekular

18.

,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Warsztaty.

Rodzice dzieci szkół podstawowych.

40 godz.

 

Lidia Sekular

 

19

 

,,Jak pomóc dziecku w nauce?”

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

Rodzice dzieci szkół podstawowych.

1 godz.

Lidia Sekular

20

Jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce szkolnej.

Prelekcja z prezentacją, materiały dla rodziców

Rodzice szkół podstawowych

45 min.

Eugeniusz Kulawiak

21

Jak poradzić sobie  z    problemami okresu dorastania mojego dziecka?

Prelekcja z prezentacją

Rodzice

 

45 min.

Eugeniusz Kulawiak

22.

Od karmienia do mówienia. Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy

warsztaty, prezentacja multimedialna

rodzice

Czas trwania zajęć – 60min.

Iwona Dziewulska

23.

 Stop pornografii

warsztaty

Szkoły podstawowe

Rodzice dzieci szkół podstawowych

2x45

1x45

Natalia Szymkowiak

24

Internet bez przesady

Prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstawowych

30 min.

Elżbieta Ruta

25

 Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania.

warsztaty

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych

2 godz.

Elżbieta Ruta

26

„Dzieci w sieci” – urządzenia mobilne szansą czy zagrożeniem dla rozwoju dziecka?

Prelekcja

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola oraz klas I-III SP

45 min.

Elżbieta Ruta

27

Emocje dziecka

Warsztaty

Rodzice przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych

2 godz.

Elżbieta Ruta

 

 

 

 

 

 Oferta dla Rad Pedagogicznych 2016/2017

Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016

Oferta dla nauczycieli 2015/16

Oferta dla rodziców 2015/16

HPast

do góry

Strona GłównaOfertaPracownicyRejon działaniaKontaktStart

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm