Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Morągu

A A+ A++
szukaj
OfertaPracownicyPrzepisy prawneRejon działaniaKontaktPliki do pobraniaStartOferta na rok szkolny 2019/20.

21 Października 2019 godz: 10:39:38

Naszych klientów uprzejmie zawiadamiam, że zespół pracowników poradni przedstawił nową ofertę dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Została umieszczona w w menu głównym, w zakładce "Oferta".

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Zlecenia przyjmuje sekretariat lub indywidualnie poszczególni pracownicy poradni.

Eugeniusz Kulawiak

 

EKul

Indywidualna ścieżka edukacyjna

12 Czerwca 2019 godz: 11:16:42

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1591) w przedszkolach i szkołach można stosować nową formę wsparcia dla uczniów w postaci zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Może ona być zorganizowana dla dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub w szkołach dla uczniów, którzy mają trudności w funkcjonowaniu w szkole, wynikające szczególnie ze stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn i nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą (oddziałem przedszkolnym). Uczniowie ci wymagają dostosowania i organizacji procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Możliwe to jest w ramach ścieżki zindywidualizowanej i dotyczyć może zajęć sprawiających uczniowi szczególne trudności.

Dyrektor szkoły organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla ucznia, który otrzymał opinię poradni psychologiczno-pedagogicznekj.

Aby uzyskać taka opinię rodzice składają wniosek do poradni wraz z wymaganą dokumentacją, tzn. opinią ze szkoły w której określono rodzaj trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole. Jęsli przyczyną trudności ucznia jest jego stan zdrowia, powinni dołączyć do wniosku dokumentację lekarską (zaświadczenie lekarskie),  w którym określono przebieg choroby i wpływ stanu zdrowia na funkcjonowanie ucznia w szkole. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym (klasa zerowa) wnioskodawca przedstawia opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem dotyczącą jego funkcjonowania w predszkolu. Wniosk rodziców w poradni powinien być rozpatrzyny w normalnym trybie, tzn. w ciągu 30 dni. W tym celu dyrektor poradni powóluje zespół diagnostyczny, zarządza przeprowadzenie badań psychologicznyc, pedagogicznych lub - w razie potrzeby innych badań. Przed wydaniem opinii specjaliści z poradni udają się do przedszkola lub szkoły, w celu dokonania - wspólnie z nauczycielami i rodzicami - analizy funkcjonowania dziecka/ucznia w oraz efekty dotychczas udzielanej dziecku pomocy.

Po dokonaniu powyższych czynności zespół diagnozstyczny - w oparciu o zebrane informacje - powinien ustalić w jakich zajęciach edukacyjnych uczeń nie może brać udziału wspólnie z grupą/klasą oraz działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier utrudniających funkcjonowanie ucznia i udział w życiu przedszkola lub szkoły i wydać opinię, którą podpisuje dyrektor poradni.

Rodzice z opinią kierują się do dyrektora szkoły, który przyznaje odpowiednią ilośc godzin przeznaczonych na zajęcia indywidualne z uczniem/ dzieckiem z zajęć w których nie może uczestniczyć wspólnie z klasą. Okreśła także warunki organizacyjne realizacji zajęć indywidualnych, zgodnie z możłiwościami szkoły i potrzebami dzicka/ucznia. Sćieżkę zindywiadualizowaną można pryznać na jeden rok. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualne z uczniem podejmują działania zmierzające do poprzwy funkcjonowania ucznia. Ścieżki zindywidualizowanej nie przyznaje się dla uczniów zakwalifikowanych do kształćenia specjalnego i objętych nauczaniem indywidualnym na podstawie odrębnego orzeczenia.

EKul

Zmiana organizacji pracy PP-P w Morągu w okresie wakacji.

23 Lipca 2018 godz: 09:06:11

Z uwagi na okres urlopowy i generalny remont placówki, pomoc psychologiczną oferujemy w zmienionym trybie. Wnioski o wydanie orzeczeń i opinii przyjmujemy ciągle w godzinach od 9-13.

W okresie od 23.07 do 03.08.2018 roku pomoc psychologiczną oferujemy
w sytuacjach kryzysowych. Telefon kontaktowy: 608 465 304. 

Od 06.08.2018 roku po pomoc proszę zgłaszać się bezpośrednio do sekretariatu Poradni w godzinach 8-14.

Eugeniusz Kulawiak

Wicedyrektor 

EKul

Miłego wypoczynku uczniom, nauczycielom i rodzicom.

23 Lipca 2018 godz: 08:13:52

Nadeszły upragnione i długo ocekiwane wakceje. To czas wypoczynku, nowych doświadczeń, poznawania nowych przyjacół, przeżywania przygód i okres poznawania zakątków naszego pięknego kraju i świata.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy odpoczynku, regeneracji sił, powrotu w pełnym zdrowiu i z nową motywacj do nauki i pracy po wakacjach. Absolwentom liceów i techników gratulujemy dobrze zdanej matury, życzymy trafnych - dalszych wyborów, szczególnie studiów, szkół policealnych. 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Moragu przygotowują nowę ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, formy wsparcia dla nauczycieli
i rodziców w nowym roku szkolnym. 

Do zobaczenia po wakacjach

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Moragu.

EKul

Diagnoza NEUROFLOW

14 Czerwca 2018 godz: 15:59:22

HPast

Nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkole.

09 Lutego 2018 godz: 11:43:06

            W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zatrudnienia w szkole dodatkowego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia,dzieci niepełnosprawnych, szczególnie z zespołem Aspergera, autyzmem             i niepełnosprawnościami sprzęzonymu, uprzejmie informuję, że zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.2017, poz. 1578) w szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo m. in. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia  tych uczniów. Zespół Orzekający PP-P w Morągu interpretuje zapis cytowanego rozporządzenia jako zobowiązujący dyrektora szkoły do zapewnienia uczniowi z zespołem Aspergera wsparcia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry. Ponadto Zespół Orzekający uznaje, że cytowany przepis – jako przepis wyższego rzędu - obowiązuje niezależnie od sformułowanych zaleceń w orzeczeniu, jest skutkiem diagnozy specjalistów, w tym specjalistycznej diagnozy lekarskiej (psychiatrycznej), który był podstawą wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego „ze względu na zespół Aspergera, autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną”.

           Trudniejszym do określenia w zaleceniach do orzeczenia jest zakres tego wsparcia. Powinien on wynikać z nasilenia obserwowanych u badanego dziecka zaburzeń rozwoju społecznego i komunikacyjnego oraz umiejętności  radzenia sobie dziecka z trudnościami. Zaburzenia  mogą być trafnie zaobserwowane w trakcie badania za pomoca specjalistycznych metod, ale też w spontanicznym zachowaniu dziecka w szkole. Dlatego zespół diagnozujący dziecko będzie zwracał się do szkoły o wydanie szczegółowej opinii, dotyczącej funkcjonowania ucznia w czasie zajęć edukacyjnych i na przerwach śródlekcyjnych. Pomoże to określić zakres wsparcia dla ucznia.

            Uzasadnieniem zapewnienia wsparcia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry mogą być rozpoznane u dzieci głębokie zaburzenia rozwoju społecznego i komunikacyjnego, szczególnie trudności z uporządkowaniem przestrzeni wokół siebie, znaczące zaburzenia koncentracji utrudniające mu samodzielną pracę w czasie zajęć grupowych, niekonwencjonalne reakcje na polecenia nauczyciela kierowane do grupy, zachowania opozycyjno-buntownicze, reakcje agresywne w stosunku do rówieśników i inne. Szczegółowy opis zaburzeń zachowania każdego badanego dziecka zawiera diagnoza w orzeczeniu.

EKul

ZA ŻYCIEM

23 Stycznia 2018 godz: 10:39:41

Od grudnia 2017 roku w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Moragu prowadzimy specjalistyczne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach rządowego programu "Za życiem".  Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym,  do czasu rozpoczęcia naukui w klasie I szkoły podstawowej, w ramach wczesnego wspomagania dziecka i wspierania jego rodziny. Zajęcia są prowadzone na mocy porozumienia Starosty Powiatu Ostródzkiego z Ministrem Edukacji Narodowej. Porozumienie przewiduje prowadzenie zajęć w latach 2018 i 2019. Aktualnie obejmujemy pomocą 17 dzieci niepełnosprawnych oraz 5 zagrożonych niepełnosprawnością. Na zlecenie starosty ostródzkiego na naszym terenie zajęcia prowadzi jeszcze Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.
Rodzice dzieci w okresie przedszkolnym, które nie zostały dotychczas zdiagnozowane i objęte pomocą, a są niepełnosprawne, mogą zgłosić się do naszej placówki. Zgłosznia przyjmujemy poprzez osobisty kontakt rodzica lub prawnego opiekuna z sekretariatem poradni lub telefonicznie  na numer tel. 89 757 20 11. Po otrzymaniu zgłoszeniu sekretariat wyznacza termin badania w celu rozpoznania niepełnosprawności lub rodzaju zagrożenia i potrzeb terapeutycznych dziecka. W przypadkach niepełnosprawności somatycznych, niepełnosprawności ruchowej konieczna jest diagnoza lekarska specjalistyczna. 

EKul

Ferie zimowe

23 Stycznia 2018 godz: 10:06:29

 

Nadzsedł czas odpoczynku i relaksu po okresie półrocznej wytężonej nauki i pracy.

Minister Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.),  ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2018/2019. W województwie Warmińsko-Mazurskim ferie trwają od 22 stycznia do 02 lutego 2018 r.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom odpoczynku, wybrańcom bezpiecznego pobytu na obozach i zimowiskach oraz zregenerowania sił do dalszego wysiłku w najbliższych miesiącach. Drugi semestr może być okresem intensywnej pracy, związanej z podsumowaniem osiągnięć w ciągu całego roku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Moragu pracuje bez przerwy na odpoczynek. Jesteśmy placówką nieferyjną, przyjmujemy chętnych na badania, konsltacje i zajęcia specjalistyczne bez większych zmian. Chociaż możliwe są indywidualne zmiany godzin dotychczasowych zajęć w okresie ferii. Należy w tym celu skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

 

 

EKul

Zmiany w procedurach wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

25 Października 2017 godz: 11:39:50

        Od dnia 15 września 2017 roku obowiązuje nowe rozpozrządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743). Nakłada ono na Zespoły Orzekające i zespoły prowadzące diagnozę psychologiczną, pedagogiczną oraz osoby zaagażowane w orzecznictwo nowe obowiązki. Dowartościowuje też rolę szkoły, nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z dzieckiem w porocesie wydawania orzeczenia, szczególnie w procesie formułowania zaleceń.

      Według nowych rozwiązań w pracach zespołu orzekającego mogą uczestniczyć nauczyciele, wychowawcy lub inni specjaliści pracujący w szkole, za zgodą rodzica i na zaproszenie przewodniczącego Zespołu. Ponadto przewodniczący Zespołu może zwrócić się do szkoły o wydanie opinii o dziecku i jego funkcjonowaniu w warukach szkoły. Opinia powinna być wydana w ciągu 7 dni od otrzymania pisma od przewodniczącego zespołu, z równoczesnym przekazaniem jej rodzicom do wiadomości. O wydanie opinii może zwrócić się też bezpośrednio do dyrektora szkoły wnioskodawca (rodzice, opiekunowie prawni dziecka).

      Opinia pomoże Zespołowi trafniej sformułować zalecenia do pracy z uczniem w szkole oraz rozstrzygąć wiele kwestii, które w nowym orzeczeniu powinny być zawarte. Chodzi między innymi o potrzebę prowadzenia z dzieckiem zajęć edukacyjnych w małej grupie - do 5 osób lub zajęć indywidualnych; potrzebę dodatkowego wyposażenia dziecka w specjalistyczny sprzęt i środki dydaktyczne, wsparcie dziecka przez dodatkowo zatrudnionych nauczycieli  do współorganizowania zajęć z uczniem lub pomocy nauczyciela. Opinia nauczycieli pomoże też sformułować zalecenie dotyczące zastosowania metod oceny efektów podjętych działań w szkole w stosunku do dziecka.

       W przypadku dzieci niepełnosprawnych szkoła wydaje opinię wielospecjalistyczną z okrślonymi wymaganiami, tzn. uwzględniającą m. in.  rozpoznane możliwości dzecka, jego moce strony, ograniczenia w funkcjonowaniu i itp. .

      Obowiązują też nowe wnioski o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wniosek taki może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej (od 2019 roku). Ten ostani musi spełniać specjalne wymagania, tzn. musi być złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3-6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

Wzory wniosków wkrótce zostaną umieszczone w folderze "pliki do pobrania".

      Mamy nadzieję, że nowe procedury nie utrudnią rozpztrywanie wniosków o wydanie orzeczenia, wręcz odwrotnie, okażą się lepsze dla nauczycieli i terapeutów w opracowywaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów, pomogą też w systematycznej ocenie podejmowanych działań i na podstawie wniosków z tej oceny - w modyfikowaniu programów terapeutycznych.

Zpraszamy do współpracy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i szkolnych specjalistów.

EKul

Pożegnanie naszej koleżanki Ani Kur

15 Października 2017 godz: 09:05:48

"Są chwile takie, by działać i takie,

kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los..."

Albert Einstein  

 

      Z głębokim żalem zamiadamiamy, że w dniu 14 października 2017 roku odeszła od nas nasza Koleżanka Ania Kur. Była surdopedagogiem, terapeutą, specjalistą od dysleksji, wspaniałą koleżanką i bardzo wrażliwym człowiekiem. Była tam, gdzie potrzebna była pomoc, chociaż sama potrzebowała pomocy. 

       Ania po raz pierwszy  przyszła do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Moragu w 1985 roku jako studentka ostatniego roku magisterskich studiów nauczycielskich, zainteresowana napisaniem pracy magisterskiej o naszej placówce. Była zainteresowana zebraniem informacji merytorycznych i statystycznych o działalności poradni, o metodach pracy, o zatrudnionych tu specjalistach i ich obowiązkach, o rejonie działania i zadaniach statutowych Poradni. Okazała się  bardzo dociekliwą, wymagającą rozmówczynią  i wnikliwą obserwatorką, uważną słuchaczką. Skrupulatnie notowała wypowiedzi psychologów, pedagogów, z zainteresowaniem przeglądała udostępnione jej dokumenty. Pracę napisała, studia ukończyła i rozpoczęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej Nr 1 w Moragu.

      Po krótkim stażu  w szkole zgłosiła się ponownie do Poradni, zainteresowana podjęciem tu pracy. Została przyjęta na stanowisko pedagoga. Przez długie lata specjalizowała się w diagnozie i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, dysleksją, dysgrafią     i dysortografią. Systematycznie doskonaliła swoje umiejętności praktyczne i pogłębiała wiedzę teoretyczną. Była uznaną terapeutką, chętną do pomocy każdemu, kto się zgłosił. W latach 2002-2003 pełniła funkcje dyrektora tejże placówki. Nie chciała jednak dalej kontynuować swojej misji jako dyrektor, podając jako powód troskę o swój stan zdrowia.

        Ania długo walczyła z chorobą, była w tym wytrwała, pogodna, nie okazywała na zewnątrz swoich zmartwień i przeżyć, pracowała dla innych, miała nadzieję na wyzdrowienie. W marcu 2017 roku po spotkaniu w gabinecie dyrektora, swoją postawą, mimiką okazała zgodę na "wezwanie do lepszego życia". Na odchodne ze wzruszeniem wypowiedziała słowa "przepraszam za wszystko" oznaczające akceptację wszystkiego co może przyjść niebawem. Wczoraj, w dniu święta Edukacji Narodowej, odeszła w ciszy. W przeszłości za swoją pracę w poradni i zasługi została odznaczona przez Ministra Oświaty Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

    Aniu pozostaniesz na zawsze w naszej pmięci, jako dobra i życzliwa koleżanka, zdyscyplinowana i bardzo sumienna pracownica. 

A teraz, kiedy przyszedł kres Twojej trudnej i bolesnej wędrówki 
I przekroczyłaś próg Nadziei
Powiem to jasno:  Przeżyłaś spełnione życie,
Przemierzyłaś wiele trudnych dróg,
A co więcej, co znacznie ważniejsze,
Zrobiłaś  to po swojemu.
Robiłaś co musiałaś robić, by pozostać wierną sobie
I doprowadzać do końca, swoje plany
Chciałaś zaplanować każdy cel, 
ostrożnie stawiałaś każdy krok, miałaś też lęki i żale, ale po co to wspominać,

Bo znacznie ważniejsze jest, że robiłaś to wszystko po swojemu.

Bo czymże jest człowiek, cóż on ma, cóż on może?
Jeśli nie jest sobą, to jest niczym
Powiedzieć to, co naprawdę czuje. A nie to, co mu ktoś każe.
Pamięć pozostanie świadkiem,  Że zrobiłaś to po swojemu.
Tak, to była TWOJA droga.

Frank Sinatra, „My way”

        Wyrazy współczucia przekazujemy rodzinie, szczególnie mamie Ani, bratu i córce Agnieszce z rodziną. 

Droga Aniu! Z wielkim żalem żegnają Cię Twoje koleżanki i koledzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

oraz z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Moragu.

 

                                                           Niech Bóg, w którego tak mocno wierzyłaś, przyjmie Cię do swojej chwały.                                                                                                                          Spoczywaj w pokoju. 

 

EKul

Seminarium koordynatorów z PP-P.

15 Września 2017 godz: 08:33:58

W dniach 28-30.08.2017r. odbyło się w Gdańsku Seminarium dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych w ramach realizowanego przez ORE projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej. Z naszej Poradni w powyższym seminarium wzięła udział pedagog Dorota Miś, która jako koordynator została zobowiązana do przeprowadzenia szkolenia dla 10 pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych wyznaczonych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Szkolenie, które odbędzie się w terminie do końca listopada 2017roku będzie dotyczyło wykorzystania narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

 

 

EKul

Zaproszenie na naradę.

15 Września 2017 godz: 08:08:05

Szanowni Państwo

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek

z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

 

W związku ze zmianami w systemie oświaty i nowymi wyzwaniami oraz wymaganiami postawionymi przed szkołami i placókami w rozpoczętym roku szkolnym, zapraszamy wszystkich Państwa  Dyrektorów, Pedagogów lub innych przedstawicieli szkół, przedszkoli i placówek na robocze i informacyjne spotkanie, które odbędzie się w dniu 27.09.2017 roku, w auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, ul. Kujawska 1, o godzinie 1000.

W programie przewidujemy omówienie  zasad współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przedszkolami, szkołami i placówkami w roku szkolnym 2017/18, przedyskutowanie najważniejszych zmian prawnych dotyczących organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oraz ustalenie zasad współdziałania Poradni i szkół w realizacji nowych zadań wynikających z prawa oświatowego i potrzeb przedszkoli, szkół i placówek.

Serdecznie zapraszamy.

z poważaniem Eugeniusz Kulawiak, Z-ca Dyr Zespołu i PP-P

 

EKul

Witamy po wakacjach

01 Września 2017 godz: 18:21:01

HPast

Stanowisko MEN w sprawie ważności orzeczeń

17 Lipca 2017 godz: 19:00:51

HPast

Pani Dorota Miś koordynatorem ORE

09 Czerwca 2017 godz: 10:28:19

Pani Dorota Miś - koordynatorem Ośrodka Rozwoju Edukacji do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

galeria: koordynator ORE

utworzona: 09 Czerwca 2017 godz: 10:28:40
przez: HPast

HPast

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

13 Kwietnia 2017 godz: 14:34:32

W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego związaną z reformą szkół, uprzejmie informuję, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane dotychczas dla uczniów na jeden etap edukacyjny, tzn. na czas kształcenia w klasach I-III i IV-VI nabierają ważności na następny okres nauki. I tak: orzeczenia wydane dla dzieci na czas nauki w klasie I-III od 01 września 2017 roku będą ważne także na czas kształcenia w klasie IV, zaś orzeczenia wydawane dotychczas na okres kształcenia w klasach IV-VI będą ważne do czasu ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej, czyli ulegają przedłużeniu na klasy VII i VIII w zreformowanej szkole. 

W związku z powyższym nie ma potrzeby składania nowego wniosku do Zespołu Orzekającego w Poradni o przedłużenie orzeczenia na czas uczenia się dziecka w klasie IV oraz w klasach VII i VIII.

Nie dotyczy to orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, wydawanego z uwagi na stan zdrowia na taki okres, w jakim dziecko powinno być poddane leczeniu.

Podstawa prawna: art 312 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60) 

 

 

EKul

Wesołego Alleluja!

13 Kwietnia 2017 godz: 10:53:28

HPast

Wspomaganie szkoły przez Poradnię.

19 Grudnia 2016 godz: 09:59:25

 

                Wspomaganie pracy szkół i przedszkoli to zadanie, które zgodnie z obowiązującym prawem od 1 stycznia 2016 r. zostało powierzone m.in. poradniom psychologiczno-pedagogicznym.

Oprócz tworzenia i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia, podjęliśmy się również zadania bardziej aktywnego wspomagania rozwoju szkół poprzez: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły, ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb, zaplanowania form doskonalenia nauczycieli oraz wspólną ocenę efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych działań.

      Z założeniami nowego systemu wspomagania szkół i placówek zostali zapoznani dyrektorzy placówek położonych w rejonie działania naszej poradni na przeprowadzonej w maju 2016 roku podczas specjalnie zorganizowanej narady.

      W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy się powyższego zadania w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu na wniosek pani dyrektor Urszuli Sitek. Realizację procesowego wspomagania placówki rozpoczęliśmy od spotkania z panią dyrektor, podczas którego został sformułowany obszar wymagający wspierania wybrany przez panią dyrektor. Następnie odbyło się spotkanie  z całą Radą Pedagogiczną szkoły, w ramach którego analizowano potrzeby szkoły. Efektem przeprowadzonych analiz był wybór określonego obszaru rozwojowego wymagającego zmiany. Podczas spotkania z nauczycielami wybrano również zespół zadaniowy, który podjął się szczegółowej analizy określonego obszaru. Nauczyciele tworzący zespół zadaniowy, w toku warsztatu diagnostyczno - rozwojowego, dokonali pogłębionej analizy wybranego przez radę pedagogiczną obszaru do rozwoju i zdefiniowali kluczową „lukę do rozwoju”. Prowadzone analizy pozwoliły również określić zmianę, jaka ma nastąpić w szkole. Zostały również sprecyzowane cele oraz wstępnie zaplanowane działania – opracowano harmonogram działań, które umożliwią szkole osiągnąć zaplanowane rezultaty.

            Podczas kolejnego spotkania roboczego zespołu zadaniowego zostanie opracowany Roczny Plan Wspomagania, w którym zostaną zapisane efekty przeprowadzonej diagnozy oraz szczegółowo określony harmonogram działań, a także osoby odpowiedzialne za realizację zaplanowanych działań.

Osobami realizującymi procesowe wspomaganie placówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu są  Zenona Tersa i Dorota Miś.

Opracowała: Dorota Miś, oligofrenopedagog

EKul

Nauczyciele pracują w sieci.

19 Grudnia 2016 godz: 08:45:24

      W dniu 01.12 2016 roku miło nam było gościć w lokalu Poradni grupę nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Było to drugie spotkanie w ramach działalności sieci współpracy i samokształcenia, zatytułowanej "Tworzenie optymalnych warunków dla ucznia z autyzmem           i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. 

      Celem spotkania było poznanie różnych możłiwości dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera. Podczas zajęć nauczyciele mieli okazję przeanalizować i opracować skuteczne techniki wydawania poleceń. Zastanawiali się również nad sposobami przekształcania treści nauczania zawartych w podręcznikach, adekwatnie do możłiwości percepcyjnych ucznia z autyzmem, wykorzystując informacje o swoich ucznia zebrane w trakcie własnych obserwacji przeprowadzonych pomiędzy spotkaniami w sieci. Uczestnicy sesji analizowali również zagadnienia dotyczące roli nauczyciela wspomagającego w usamodzielnianiu ucznia z autyzmem i zaplanowaniu sposobów wspierania dziecka w obszarach, które stanowią dla niego szczególną trudność. 

      Podczas spotkania nauczyciele dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, a także wypracowanymi rozwiązaniami stosowanymi w swojej pracy.

Opracowała Dorota Miś, koordynator sieci.

 

EKul

Zaproszenie dla nauczycieli sieci: "konflikty".

25 Listopada 2016 godz: 11:28:25

       Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli zgłoszonych do pracy w sieci  pt.: „Sposoby rozwiązywania konfliktów”    na kolejne spotkanie dniu 30 listopada o godzinie 14:00 w lokalu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Morągu,  ul. Leśna 6.

            Zajęcia poprowadzi zaproszony ekspert – edukator z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, psycholog – mgr Agata Niemier. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów z zakresu efektywnej komunikacji i jej wpływu na rozwiązywanie konfliktów. 

 Koordynatorzy sieci:

Magdalena Krawczak – psycholog                                                                                                                                                Aleksandra Żmich - psycholog

 

 

EKul

(strona 1)

12

do góry

Strona GłównaOfertaPracownicyPrzepisy prawneRejon działaniaKontaktStart

adres: ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, telefon/fax: (0-89) 757 20 11, komórkowy: 502 740 813, e-mail: pppmorag@poczta.fm